Công ty TNHH Sài Gòn Hồng Ân

Công ty TNHH Sài Gòn Hồng Ân, là tiếng nói của Đoàn luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư TP.HCM, trên mạng điện tử internet, đồng thời là kho thông tin điện tử của đoàn luật sư thành phố Hà Nội.


Nhiệm vụ:
– Thông tin kịp thời các tin tức sự kiên, về chính trị, xã hội, kinh tế, pháp luật, văn hóa thể thao, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
– Thông báo các văn bản của Đoàn luật sư đến các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư trên mạng điện tử internet
– Phản ánh, đưa tin các hoạt động của Đoàn và các tổ chức hành nghề
– Tiếp nhận các văn bản, phản ánh, kiến nghị của các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư
– Phản ánh các ý kiến, quan điểm của luật sư về xây dựng và thưc thi pháp luật trên mục nghiên cứu trao đổi
– Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật
– Lưu trữ các dữ liệu về luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư
– Thực hiện các dịch vụ quảng cáo theo quy định