Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đặng Kim

Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đặng Kim chuyên ép cọc bê tông Thái Nguyên chuyên nghiệp