Micro-finance & Community Development Institute (MACDI)

Micro-finance & Community Development Institute (MACDI) là Viện tài chính vi mô và phát triển cộng đồng, được thành lập vào năm 2007 bởi một nhóm các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực tài chính vi mô, phát triển vùng nông thôn, môi trường, biến đổi khí hậu, nước sạch và vệ sinh môi trường, sức khỏe và giới.